Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Single Rock Café Roskilde

files/singlerock/Roskilde/Arkiv/Billeder diverse/paragraf_tegn 2.png

 

Foreningens navn

 

§ 1. Foreningens navn er Single Rock Café Roskilde. Foreningen er hjemmehørende i Roskilde Kommune. Foreningen er en selvstændig forening under Single Rock Café Danmark (SRC Danmark), der ejer navnet og konceptet. Single Rock Café Roskilde er medstifter af SRC Danmark og forpligter sig til at arbejde inden for dette koncept.

 

 

 

Foreningens formål

 

§ 2. Foreningens formål er at etablere og organisere muligheder for kontakt og aktivitet singler imellem.

 

 

 

Medlemmer

 

§ 3. Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der betragter sig selv som singler. Foreningens primære målgruppe er singler fra 40 år og derover.

 

 

 

Stk. 2. Medlemskab kan tegnes for hhv. 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder. Kontingentsatsen vedtages på generalforsamlingen og skal som minimum følge den til enhver tid gældende minimumsats fastsat af SRC Danmark.

 

 

 

Stk. 3. Et medlemskab er gyldigt, når der er dokumentation for, at indbetaling er sket. Adgang til og deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab. Bestyrelsen kan, under forudsætning af relevant myndigheds godkendelse, i særlige tilfælde tillade at arrangementer er åbne for offentligheden.

 

 

 

Stk. 4. Udmeldelse sker ved, at medlemmet ikke fornyer sit medlemskab. Et medlem der udtræder af foreningen har, uanset årsagen til udtrædelsen, intet krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue.

 

 

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan give karantæne eller ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig på en sådan måde, at foreningens virksomhed og/eller formål skades.

 

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efterprøvelse på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Begæringen om efterprøvelse skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion. Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse.

 

Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen.

 

 

 

Stk.6. Der er indgået et landsfællesskab via SRC Danmark, der betyder at et medlemskab i én lokalforening har adgang til arrangementer i alle lokalforeninger i Danmark, dog skal der betales den eventuel entrebetaling, der er for det pågældende arrangement.

 

Bestyrelsen kan indgå aftale med andre beslægtede foreninger om afholdelse af fælles arrangementer.

 

 

 

Generalforsamlingen

 

§ 4 stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

 

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt på foreningens hjemmeside og pr. mail til medlemmerne med mindst 30 dages varsel.

 

 

 

Stk. 3. Deltagelse og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab af Single Rock Café Roskilde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

 

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 

 

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden

 

2. Valg af dirigent

 

3. Valg af referent og stemmetællere

 

4. Bestyrelsens beretning v/ formanden

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 

6. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer.

 

7. Fremlæggelse af budgetudkast for indeværende år (ikke til afstemning)

 

8. Fastsættelse af kontingent

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

10. Valg af suppleanter

 

11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

12. Eventuelt

 

 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

Stk. 6. Endelig dagsorden offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

 

 

 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

 

 

Stk. 8. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 

 

 

Stk. 9. Repræsentanter for bestyrelsen i SRC Danmark har adgang til generalforsamlingen uden tale og stemmeret.

 

 

 

Stk. 10. Såfremt foreningen ikke ser sig i stand til at vælge en bestyrelse overtager bestyrelsen for SRC Danmark ansvaret for at afholde en ekstraordinær generalforsamling, for valg af ny bestyrelse eller lukning af foreningen.

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

§ 5. stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes hvis mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller minimum 50 af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette og indsender et begrundet forslag til bestyrelsen.

 

 

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt på foreningens hjemmeside, pr. mail eller ved personligt brev.

 

 

 

Stk. 3. Bestemmelserne om beslutninger, jf. § 4 stk. 7 finder ligeledes anvendelse ved en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringen.

 

 

 

Foreningens drift

 

§ 6. stk. 1. Single Rock Café, Roskilde er en ikke kommerciel forening, hvis drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer, evt. offentlige tilskud, sponsoraftaler, fonde mv. Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål.

 

 

 

Stk. 2. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der kan bestå af 7 medlemmer inkl. formand.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en henholdsvis 2-årig og 1-årig periode. Hvert år kan der vælges 4 medlemmer for 2 år. Er der flere på valg, vælges de øvrige for 1 år. Genvalg kan finde sted.

 

 

 

Stk. 3. Der tilstræbes valg af 2 suppleanter, der vælges for et år ad gangen.

 

 

 

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

 

 

Stk. 5 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde.

 

 

 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver jf. bestyrelsens forretningsorden.

 

 

 

Stk. 7. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 

 

 

Medlemsmøder

 

§ 7 stk. 1. Bestyrelsen afholder ud over generalforsamlingen et medlemsmøde i sidste halvdel af kalenderåret Deltagelse forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab af Single Rock Café Roskilde. Medlemsmøderne er af debatterende karakter og er derfor kun vejledende for bestyrelsen.

 

 

 

Stk. 2. Medlemsmøder indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside og pr. mail.

 

 

 

Økonomi, regnskab og revision

 

§ 8. Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 

 

Stk. 2. Foreningens kasserer er ansvarlig for regnskabets førelse.

 

 

 

Stk. 3. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor og skal foreligge for bestyrelsen 14 dage før ordinær generalforsamling. Regnskabet offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

 

Kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

 

 

 

Tegningsregler og hæftelse

 

§ 9. Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer subsidiært af to bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

 

 

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

 

 

 

Vedtægtsændringer

 

§ 10. Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

 

 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 

 

Opløsning

 

§ 11. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.

 

Procedure for indkaldelse følger de for den ordinære generalforsamlings gældende regler.

 

Godkendelse af forslag om opløsning kræver mindst 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer. Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget men dog flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 

 

Stk. 2. Ved lokalforeningens opløsning skal skyldige omkostninger til SRC Danmark og medlemmernes restkontingent indbetales til SRC Danmark. Dette er at regne fra datoen for den opløsende generalforsamling.

 

Den tilbageværende formue kan tilfalde SRC Danmark, en forening, eller et projekt med lignende formål og indhold. De nærmere bestemmelser omkring dette sker efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

Ved en evt. negativ formue, bortfalder denne bestemmelse.

 

Ved opløsning af en lokalforening, vil gyldigt medlemskort gælde til alle øvrige lokalforeninger.

 

 

 

Stk. 3. Ved nedlæggelse af foreningen skal repræsentanter for bestyrelsen i SRC Danmark deltage med taleret.

 

 

 

Datering

 

§ 12. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. december 2001 og senest ændret på den ordinære generalforsamling 21. marts 2015.