Vedtægter for SRC Slagelse

Vedtægter for SRC Slagelse
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Single Rock Café Slagelse. Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at synliggøre og legitimere singlekulturen via etablering og organisering af flere og nye muligheder for kontakt og aktivitet singler imellem.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der betragter sig selv som singler. Foreningens primære målgruppe er singler fra 30 år og derover. Dermed sagt, ikke samboende (fælles adresse).
Stk. 2. Medlemskab kan tegnes for hhv. 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder.
Stk. 3. Et medlemskab er gyldigt, når der er dokumentation for, at indbetaling er sket. Adgang til og deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab. Bestyrelsen kan, under forudsætning af relevant myndigheds godkendelse, i særlige tilfælde tillade at arrangementer er åbne for offentligheden.
Stk. 4. Udmeldelse sker ved, at medlemmet ikke fornyer sit medlemskab. Et medlem der udtræder af foreningen har, uanset årsagen til udtrædelsen, intet krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue.
Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig på en sådan måde, at foreningens virksomhed og/eller formål skades.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til nyvurdering på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Begæringen om nyvurdering skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion. Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling. På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse. I den mellemliggende tid har den ekskluderede ingen adgang.
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen.
Stk. 6. Der er indgået et landsfællesskab, der betyder at et medlemsskab i én lokalforening, giver adgang til all lokalforeninger i Danmark, dog skal der erlægges et beløb til en eventuel entre, der er for det pågældende arrangement.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt f.eks. i foreningens nyhedsbrev, e.mail. eller anden offentlig medie, med mindst 30 dages varsel. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de i § 4 stk. 4, 5 og 6 omtalte forhold.
Stk. 3. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab. Medlemmer af landsbestyrelsen, har adgang til generalforsamlingen, uden tale og stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget.
8. Fastsættelse af kontingent. Landsmødet fastsætter et minimumskontingent
9. Valg af formand.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
11. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt 
 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Endelig dagsorden og forslag til forretningsorden offentliggøres senest 14 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Stk. 8. Såfremt foreningen ikke ser sig i stand til at vælge en bestyrelse, overtager landsbestyrelsen/forretningsudvalget, med henblik på at afholde en ekstraordinær generalforsamling, for valg af ny bestyrelse eller lukning af foreningen
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller minimum 20% af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette og indsender et begrundet forslag til bestyrelsen.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftligt f.eks. i foreningens nyhedsbrev, eller pr. e.mail.
Stk. 3. Bestemmelserne om beslutninger, jf. § 4 stk. 7 finder ligeledes anvendelse ved en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringen.
§ 6. Foreningens drift
Stk.1. Single Rock Café, Slagelse er en ukommerciel forening, hvis drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer, evt. offentlige tilskud, sponsoraftaler, fonde mv.
Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 2. Foreningens ledelse udgøres af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for henholdsvis en 1-årig og en 2-årig periode. Formanden vælges for 1 år ad gangen på generalforsamlingen. I lige år vælges ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode og ulige år vælges ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
Stk. 3. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Der vælges en 1., og 2. suppleant. Indtræder en suppleant i bestyrelsen for et medlem, overtager denne dog den udgåendes turnus.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger, næstformand og kasserer.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver jf. bestyrelsens forretningsorden.
§ 7. Medlemsmøder
Stk. 1. Bestyrelsen afholder medlemsmøde minimum 1 gang årligt.
Stk. 2. Et medlemsmøde indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved f.eks. annoncering i nyhedsbrevet, offentlig medie, email. og på foreningens hjemmeside.
§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Foreningens kasserer er ansvarlig for regnskabets førelse.
Stk. 3. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor og skal foreligge for bestyrelsen 14 dage før ordinær generalforsamling. Medlemmerne skal kunne hente regnskabet på nettet før generalforsamlingen eller anmode om at få det tilsendt pr.email. el.
Fredagscafe
§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formand og kasserer subsidiært af to ( i særlige tilfælde et) bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 10. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 11. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Ved denne generalforsamling, skal medlemmer at landsbestyrelsen/forretningsudvalget deltage med taleret. Procedure for indkaldelse følger de for den ordinære generalforsamlings gældende regler. Godkendelse af forslag om opløsning kræver mindst 2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer. Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget men dog flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2. Hvis en SRC afdeling nedlægges, skal medlemskontingentet for det antal medlemmer, der er medlem på lukningstidspunktet, indbetales til SRC Danmark, en forening eller et projekt med lignende indhold og formål. De nærmere bestemmelser om dette sker efter den opløsende generalforsamlings beslutning. Ved en evt. negativ formue bortfalder denne bestemmelse.


§ 12. Datering
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20. november 2003, med senere ændringer pr. 19. januar 2008, og på generalforsamlingen den 6. marts 2010. og på
generalforsamlingen 28 marts 2014,  vedtægtsændringer 20. marts 2015 samt vedtægtsændringer den 17. marts 2017