Referat fra generalforsamlingen 15.3.24.

Referat fra Generalforsamling i Kolding Singlerock 15.3.24.

 

1.

Åbning af generalforsamlingen v/Formanden Susanne

 

Susanne bød velkommen til de 16 fremmødte.

 

2.

Valg af dirigent v/Formanden Susanne

 

Bestyrelsen foreslog Pia – Dette blev vedtaget

 

3.

Valg af referent og stemmetællere v/Dirigenten

 

Bestyrelsen foreslår Birte som referent – Dette blev vedtaget

Stemmetællere: Gitte og Randi

 

4.

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen v/Dirigenten

 

Godkendt

 

5.

Bestyrelsens beretning v/Formanden Susanne

 

Susanne fremlagde beretningen , og gennemgik de arrangementer der har været i det seneste år.

Bestyrelsen takker for opbakningen og hjælpen til cafeaftener.

 

Sluttelig forespurgte hun på bestyrelsens vegne om der var stemning for at vi også i år afholder cafésøndage i Geografisk Have. Der var overvejende positive tilbagemeldinger. Bestyrelsen kigger på det.

 

6.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Kassereren Finn

 

Regnskabet for 2023 viser et underskud på kr. 12.111

Dette skyldes at der er brugt rigtig mange penge i foråret, da der var tvivl om foreningens fortsat beståen.

Pr. 31.12.23. er der en beholdning på kr. 7.010

Regnskabet blev godkendt

 

7.

Indkomne forslag ændring af vedtægterne af pragraf 3 stk. 2:

·        Det foreslås ændring så man ikke længere kan have 1 md. medlemskab men udelukkende ½ år eller 1 år.

 

Beslutning foretaget ved afstemning jvf §4 stk.7 hvor der stemmes ved simpelt flertal.

Dette blev vedtaget.

 

8.

Fastlæggelse af kontingent v/Formanden Susanne

 

Bestyrelsen foreslog uændret

Beslutning foretaget ved afstemning jvf §4 stk.7 hvor der stemmes ved simpelt flertal.

Dette blev vedtaget.

 

9.

Valg af minimum 3 og helst 5 bestyrelsesmedlemmer v/Dirigenten

·        Finn Piihl - Modtager ikke genvalg

·        Susanne Klit Jensen - Modtager genvalg

·        Birte Juhl-Nielsen - Modtager genvalg

 

Birte og Susanne blev Genvalgt

Jette Madsen stillede op og blev valgt

 

 

10.

Valg af 2 suppleanter v/Dirigenten

 

Da ingen stiller op afholdet vi afstemning om hvorvidt SR-Kolding kan fortsætte uden suppleanter, jf. §4 stk.7 hvor der stemmes ved simpelt flertal

Det blev vedtaget at bestyrelsen fortsætter uden suppleanter.

 

11.

Valg af revisor og revisor suppleant v/Dirigenten

 

Der blev ingen valgt på sidste generalforsamling. Men Else Marie Andersen ønsker at opstille som revisor og Finn Piihl ønsker at opstille som revisor suppleant

Else Marie blev valgt som revisor

Finn blev valgt som revisor suppleant

 

12.

Evt.

 

Ros til bestyrelsen for deres arbejde i klubben.

 

 

 

 

 

Dirigenten takkede for et godt møde, Bestyrelsen takkede for valget