Historien om Single Rock Café Kbh

Vedtægter 2021

Vedtægter for foreningen
Single Rock Café i København

 

Tryk her for vedtægter i udskriftvenlig form

Foreningens Navn og Formål

§1. Foreningens navn er 'Single Rock Café København'. Foreningen er hjemmehørende i København.
§2. Foreningens formål er at synliggøre single kulturen via etablering og organisering af flere og nye muligheder for kontakt og aktiviteter singler imellem.

Medlemskab

§3.1 Som medlem af foreningen kan optages personer, der betragter sig selv som single.
§3.2 Foreningen har tre medlemskaber: 1, 6 & 12 måneders.
§3.3 Adgang til og deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter medlemskab. Medlemskabet er strengt personligt.
§3.4 Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig på en sådan måde, at foreningens virksomhed og/eller formål skades.
§3.5 En eksklusion kan ankes til medlemsafgørelse på førstkommende generalforsamling. Anken skal foreligge bestyrelsen skriftligt senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Økonomi

§4. Foreningen er ikke kommerciel, men kan vælge at støtte f.eks. selvstændige økonomiske initiativer, der har tilsvarende formål.
§5.1 Foreningens anlæg og drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer, evt. offentlige tilskud, sponsor aftaler , fonde mv.
§5.2 Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften og til nyanskaffelser og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens formål.
§5.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.
§5.4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§5.5 Bestyrelsen kan ikke disponere over mere end 50.000 kr. af foreningens formue uden godkendelse fra en generalforsamling. Ved dispositionsgrænsen forstås den maksimale nedgang i foreningens formue mellem to generalforsamlinger beregnet på basis af formuen ved foreningsårets start (primoformuen).
§6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen, Suppleanter & udvalg

§7.1 Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.
§7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år - hvis der er et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, er det halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne plus/minus et medlem.
§7.3 Der vælges suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesarbejdet - alle for et år ad gangen.
§7.4 Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, er på valg ved førstkommende generalforsamling.
§7.5 Alle beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§7.6 Foreningens tegnes udadtil af formand og kasserer i forening, subsidiært af to bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give kassereren og en afløser eneprokura til at forestå løbende betalinger i forbindelse med foreningens driftsvirksomhed.
§7.7 Ved etablering af aktiviteter kan der nedsættes faste udvalg med reference til bestyrelsen. Udvalgene har de af bestyrelsen givne ansvars- og kompetence områder.
§7.8 Bestyrelsen kan supplere udvalgene op med medlemmer uden for bestyrelsen.

Generalforsamlingen

§8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned.
§8.2 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens web-side. og Facebook 
§8.3 Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter gyldigt 6 eller 12 måneders medlemskab.
§8.4 Der kan stemmes pr. fuldmagt - dog kan hver stemmeberettiget kun have fuldmagt for ét andet medlem.
§8.5 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
§8.6 Regnskabet skal foreligge revideret 14 dage før ordinær generalforsamling.
§8.7 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Åbning af generalforsamling v/formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning og visioner
5. Regnskab og budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af forslag a)- bestyrelsens forslag b)- indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
9. Valg af regnskabsrevisor.
10. Valg af kritisk revisor og suppleant
11. Eventuelt
§8.8 Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
§8.9 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt, eller hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller minimum 1/3 af medlemmerne begærer dette.
§10. Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, hvis ændringen er et selvstændigt punkt og beskrevet på den udsendte dagsorden.

Foreningens opløsning

§11. Opløsning af foreningen kan vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
§12.1 Ved lokalforeningens opløsning skal skyldige omkostninger til SRC Danmark og medlemmernes restkontingent indbetales til SRC Danmark. Dette er at regne fra datoen for den opløsende generalforsamling.
§12.2 Som følge af stk. 1 vil gyldigt medlemskort herefter fortsat gælde til alle øvrige lokalforeninger.
§12.3 Den tilbageværende formue kan tilfalde SRC Danmark, en forening eller et projekt med lignende indhold og formål. De nærmere bestemmelser om dette sker efter den opløsende generalforsamlings beslutning. Ved en evt. negativ formue bortfalder denne bestemmelse.
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 17. marts 2019.

Revideret på ordinære generalforsamling d. 13. juni 2021