Den kritiske revisor: John Austin, jaustin@sol.dk, tlf. 4581 5310

 

INDHOLDET AF DEN KRITISKE REVISORS ARBEJDE:


Overordnet:


Den kritiske revisor skal tilse, at bestyrelsen arbejder efter at opfylde målsætningen for SRC-København, som anført i vedtægterne.

Ved  ordinære / ekstraordinære generalforsamlinger skal revisoren fremføre eventuelle kritisable forhold, specielt i forbindelse med beretning og regnskab / budget. Evt. kritisable forhold i forbindelse med regnskabet bør skriftligt påføres det reviderede regnskab.

Generelt:


Den kritiske revisor skal være i løbende dialog med bestyrelsen og påpege eventuelle omstændigheder, hvor der skønnes at være et misforhold mellem medlemmernes interesser og bestyrelsens aktiviteter eller mangel på samme.
Dette skøn udøves af den kritiske revisor på basis af personlig vurdering til dels baseret på meningstilkendegivelser fra medlemmerne, som revisoren måtte blive bekendt med. Det er derfor vigtigt, at den kritiske revisor er åben og aktiv i forhold til at ”vejre” stemningen blandt medlemmerne.
Den kritiske revisors opgaver er ikke at gennemgå samtlige regnskabsmæssige bilag, men mere overordnet at forholde sig til bestyrelsens handlinger af økonomisk og anden karakter.

Den kritiske revisor skal på begæring have fri adgang til enhver information af økonomisk og anden karakter, som bestyrelsen måtte være bekendt med.

Den kritiske revisor kan ikke pålægge bestyrelsen at iværksætte bestemte aktiviteter eller standse besluttede aktiviteter, men kun fremsætte sin uforbeholdne mening overfor bestyrelsen.

Evt. forhold som den kritiske revisor ønsker at meddele bestyrelsen fremsendes til bestyrelsen som helhed via mail eller post, eller fremføres på de bestyrelsesmøder, den kritiske revisor deltager i.

Den kritiske revisor deltager generelt ikke i bestyrelsesmøderne, men kan når som helst fremsætte ønske om deltage i førstkommende bestyrelsesmøde for at diskutere bestemte forhold med bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne kan i fællesskab eller enkeltvis ligeledes bede den kritiske revisor om at deltage i indkaldte bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen kan rådføre sig /debattere med den kritiske revisor.

I forbindelse med kritisk revisors rådgivning er det væsentligt at være opmærksom på revisors uafhængighed.
Det mest afgørende argument til støtte for kritisk revisors uafhængighed og troværdighed i eventuelle konflikter er, at revisor ikke er ansvarlig for beslutninger i foreningen.
Det bør som udgangspunkt være uforeneligt med hvervet som kritisk revisor at være i økonomisk afhængighed af foreningen.
Den kritiske revisor skal også være bevidst om den risiko, der ligger i at blive præget af sit eget sociale netværk i organisationen, og dermed miste objektiviteten.
I forbindelse med udøvelse af kritisk revision kan det ikke undgås, at oplysninger af konfidentiel karakter kommer til den interne revisors kendskab. Det er en forudsætning for udøvelsen af revisorhvervet, at tavshedspligt er et selvfølgeligt krav. Det er revisors opgave at påse overholdelsen heraf inkl. Suppleanten. Han skal dog selvfølgelig ved generalforsamlingen kunne fremføre sin evt. kritik generelt vedrørende ethvert emne for at kunne udføre sit hverv fyldestgørende.

Kritisk  revisor må aldrig udnytte sin viden om foreningen på en måde, som kan skade denne.
Den kritiske revision har ikke som direkte sigte at forhindre eller opklare tilsigtede fejl og mangler, herunder besvigelser eller andre uregelmæssigheder, som oftest er forsøgt skjult.
Det må dog betragtes som god revisionsskik, at der ved planlægningen og under revisionens udførelse tages hensyn til, at besvigelser kan forekomme, som følge af svagheder i det interne kontrolsystem.
Den kritisk revisor bør således altid være opmærksom på forhold, der kan tyde på besvigelser og andre uregelmæssigheder. Har kritisk revisor mistanke herom, skal revisionen straks udvides med det formål at opklare forholdet og rapportere herom til bestyrelsen.
Kritisk revisor må under ingen omstændigheder udnytte den viden, som erhverves i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, til at opnå personlige fordele.


            Januar 2006