Referat af generalforsamling i Single Rock SRC København afholdt søndag d 18.marts kl.11.00

1. Åbning af generalforsamling v/formanden

Mødet blev afholdt i kælderen under cafe AE. Møde var rettidigt indkaldt efter vedtægterne.

2. Valg af dirigent og referent

Bjarne Gandrup blev valgt som dirigent. Brit og Lina som referenter.

3. Valg af stemmetællere(det blev der ikke brug for)

4. Bestyrelsens beretning og visioner

Efter lidt problemer med mikrofonen kom formand Karen Thomas i gang med beretningen:

Året der gik:

Der var 7, der 6, der var 5, der var 4, der var 3 . . . der var 2 små bestyrelsesmedlemmer! Unikt i SRC’s historie. Turbulent historie.

Samarbejdet i bestyrelsen:

Efter generalforsamling i marts 2017 var vi 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som blev valgt.

Men samarbejde mellem mennesker kan være lidt af en kunst ind imellem, selv om forskelligheder er positive. I løbet af året har en stor del af bestyrelsen ønske at træde ud af bestyrelsen af forskellige årsager.

Alle som har bidraget til arbejdet i bestyrelsen ud fra den enkeltes holdninger, idéer og syn på samarbejde. TAK for Jeres bidrag i bestyrelsesarbejdet!

Da der nu kun var 2 tilbage i bestyrelsen, meldte John Austin sig som kasserer og fungerer nu som sådan. Vibeke Rasmussen er regnskabsfører.

Denne bestyrelse valgte fra start at køre bestyrelsesarbejdet som dobbeltmonarki (a la det Østrigske-ungarske kejserrige)- dvs. at formand/næstformand (Karen og Tomas) delte formandspostens beføjelser mht. til at tegne foreningen, kunne skrive under på regninger osv. Dette blev valgt, idet Karen og Tomas har fuldtidsarbejde og det har fungeret fantastisk godt. Det har også fungeret virkelig godt at være 2 om at lave arrangementer f.eks. i den nystartede Kulturgruppe.

Medlemsmøder:

Vi har afholdt 4 medlemsmøder lidt færre end planlagt. Bestyrelsen har mødt stor imødekommenhed og har fået mange positive tilbagemeldinger på medlemsmøderne. Det er bestyrelsens opfattelse, at der er interesse for disse medlemsmøder.

Møde med de frivillige usynlige helte:

Vi har afholdt et møde med en del af de frivillige – de usynlige helte i foreningen samt en udflugt minigolf. Mødet var konstruktivt og iderigt og flere nye tiltag blev efterfølgende søsat. Bestyrelsen var glad for mødet og den aktive deltagelse. TAK til Jer som deltog.

Om foreningen Fun Facts:
SRC er unik som forening, fordi alle aktiviteter varetages af frivillige, der gør et gratis stykke arbejde for det fælles VEL.

Gennemsnitsalderen på medlemmerne er stigende – så visse af os har hele tiden fulgt med gennemsnittet – og det er jo altid rart at føle sig normal.

Medlemsantal:
350-275 medlemmer pt. Svagt faldende/stabiliseret.
Tilbagevendende problem (hvis man synes det ER et problem). Det er ikke alle i bestyrelsen, der partout mener, at der ER et problem; men det må den kommende bestyrelse diskutere og evt. hvordan vi får nye/flere/yngre medlemmer.

VISIONER:

Singlerock kan noget, ikke alle foreninger kan og som er unikt: Den samler mennesker og giver folk et netværk, aktiviteter og nye venner. Personligt er 80% af min omgangskreds udenfor familie og jer  i Singlerock.

Vi har det sjovt sammen. Vore fællesskaber er dybt meningsfulde – uanset om det er en politisk diskussion ved Fredagscaféen, et grineflip ved en biograftur, eller let spil Bezzerwizzer eller berigende, intellektuelle og kulturelle oplevelser på museer, teatre, udstillinger, omvisninger og foredrag.

ALLE MEDLEMMER ER PÅ DEN MÅDE USYNLIGE HELTE, DER BERIGER FORENINGEN OG HINANDEN.

Visionen er at blive ved med at kunne det og samtidig engagere flere til at melde sig som arrangør af aktiviteter for medlemmer.

Som i så mange foreninger, er der en række ildsjæle, der står for 70 % af aktiviterne.

Fredagscafeen er også unik, fordi den er uforpligtende og man kan bare komme og koble sig på i kortere eller længere tid. En god måde at starte i foreningen på.

Udflugt for de frivillige i SRC København.

Der har været afholdt udflugt for de frivillige, hvor der blev spillet minigolf med efterfølgende spisning.

Til sidst vil bestyrelsen udtrykke en stor tak til alle de frivillige i SRC København, uden Jer, havde vi ikke Vores gode forening.

Uvidenskabelig statistik over aktiviteter i det forløbne år i foreningen.

10 fester, 8 rejser, 1 festival – Vig, 70 biografture, 20 vandreture, 15 cykelture, 20 teaterbesøg, 30 museum/udstillingsbesøg, 50 musikarrangementer, 50fredagscaféer, 50 sanggruppesessioner.

Marketings og annonceringen af SRC og København.

Bestyrelsen har løbende drøftet mulighederne for en bedre marketing og annoncering af foreningen. Noget der lægges op til, at den kommende bestyrelse kan arbejde videre med.

Kommentarer til formandens beretning.

Hans Henrik havde nogle kommentarer til vandreturene. Hans var urolig for faldende medlemstal også vil påvirke antallet af personer, der melder sig til en vandre tur. Disse kan godt koste omkring 25.000 kr.

Ingerlise roste de mange arrangementer.

Thomas fortalte om medlemsmøderne, hvor der er gode tilbagemeldinger.

Spontan snak omkring vandreture blev henvist til punktet eventuelt.

Formandens beretning blev godkendt.

5. Regnskab og budget

John Austin står for det daglige bogholderi.

Vibeke fremlagte grundigt regnskabet. Der står pt. 116.596 kr. på bankbogen. Året har givet 41.736 kr. i overskud.

Et udenbys revisionsfirma har været tilknyttet, men det spares nu, når vi er 2 regnskabsuddannede på posterne.

Dankortterminalen er vi kommet af med nu og der er indkøbt en Tablet til mobilbetaling.

Der betales Codan afgift når der er orkester på til en fest.

Budgettet viser at overskuddet bliver mindre næste år, da der afsættes flere penge til frivilligarrangementer.

Kommentarer til regnskab og budget.

Lennart spurgte til medlemskort med chips på. Det vil blive undersøgt.

Regnskabet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent

Ingen ændring.

7. Behandling af forslag
  - bestyrelsens forslag
  - indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Som nye bestyrelses medlemmer blev valgt:

  • Karen Thomas
  • Tomas Munch Nielsen
  • John Austin
  • Lina Ulkjær
  • Merete Kaslund (tilsagn via mail)
  • Bente Hansen (som suppleant) (tilsagn via mail)

9. Valg af kritisk revisor og suppleant

Bjarne Gandrup blev valgt som kritisk revisor og Lisbeth som kritisk revisor. suppleant.

10. Eventuelt

Der blev spurgt om hvad laver bestyrelsen.

Synliggøre single kulturen. Sørger for penge, marketing og arrangerer medlemsmøder.

En del snak om vandreturene. Nogle mente at turene var for lange og ville gerne med hvis de ikke var så lange. Vandreturene er meget populære, både på natur og viden. Det kræver meget forarbejde og kørsel for at tilrettelægge disse. Vandreudvalget vil tage diverse kommentarer til efter retning.

Hvis man gerne selv vil udarbejde et arrangement, så er der en vejledning på hjemme siden og man er også meget velkomme til at kontakte Karen Thomas hvis man mangler sparring.

John Austin mente, at vi skulle prøve at snuppe medlemmer fra andre single foreninger, med andre ord gennemtænke vores synlighed.

Der blev spurgt til om hvis man arrangerede en tur og fik underskud om man kunne få dette dækker. Karen svarede at det var en god ide at kontakte bestyrelsen på forhånd og få et tilsagt, det skulle nok kunne være muligt at dække et mindre underskud.

AFSLUTNING:

Særlig tak: (VIN) De usynlige helte – dvs dém uden vis indsats dag ud og dag ind, år efter år – stort set i døgndrift – vores forening ikke kunne fungere.

Claus Gry:                   Medlemskartotek og – statistik

Brit Johansen:             Web-Kalenderen

John Austin:                Spontanlisten

Vibeke Rasmussen:     Regnskab

 

Særlig tak: (VIN) De synlige helte

Bjarne Gandrup: – Mr. Singlerock himself (Hvad er SRC uden Bjarnes engagement, entusiasme og utrættelige arbejde for foreningen, rejser, fester, intro m.m.)

Anne Brandstrup:        Webmaster

Særlig tak: andre.

John Severin for at arrangere frivilligdag og for sin indsats i bestyrelsen som kasserer i starten af denne bestyrelses regeringstid.

Karin Rønnow for at være suppleant i bestyrelsen.

Birgitte for at organisere sangkor hver fredag.

 

 

 

 

Snak om vandreturene:

Vandreturene er meget populære, både på natur og viden. Det kræver meget forarbejde og kørsel for at tilrettelægge disse.

Protest over at weekender kun er for de lange ture.  Per, Ole og andre laver også en del mindre gåture.

Hans Henrik snakkede om udbud og efterspørgsel og opfordrede til at melde sig alligevel.     

 

                                   -----------------------------------------------------------

Referent: Brit Johansen

 

-----------------------------------------------------------

Referent: Lina Ulkjær

 

-------------------------------------------------------------

Dirigent: Bjarne Gandrup

 

-------------------------------------------------------------

Formand: Karen Thomas