Referat af ekstraordinær generalforsamling i Single RocSRC København afholdt søndag d 13. Jan. 2019, kl .11.00

 

Dagsorden :

 • Åbning af generalforsamling v/formanden
 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning og begrundelse for mødet
 • Behandling af forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 • . Evt.

 

1. Åbning af generalforsamling v/ formanden

 

46 medlemmer var til stede + 4 fuldmagter. Fuldmagterne blev set af dirigenten. Mødet blev afholdt i kælderen under cafe AE. Slide deck styret af Bjarne.

2. Valg af dirigent og referent

 

Claus Gry blev valgt som dirigent.

 

Claus konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt eft er vedtægterne.

 

Der blev spurgt om ikke der: i indkaldelsen skal stå en begrundelse for mødet, men Claus svarede at dette er ønskeligt men ikke krævet.

 

Lina Ulkjær som referent.

 

3.Valg af stemmetællere

 

Bettina og Ina


4.Bestyrelsens beretning og begrundelse for mødet.
    Ved Tomas Munch Nielsen:

 

Bestyrelsen har bestået af John Austin, Lina Ulkjær og Tomas Munch Nielsen. Bestyrelsens samarbejde har været godt, selvom vi er forskellige. Det har været godt med den samme bestyrelse i et stykke tid. Detgiver ro. Der har været meget arbejde.

Karen vores formand som vi mistede var en ildsjæl og efterlod et stor tomrum. Tomas har været fungerede formand siden Karen blev syg.

Det har vi nået:

 

4 medlemsmøder med mange deltagere, J-dag på cafe AE, event på Kastellet, Nyt visitkort (John stod for dette), Velkomstmail, Fredagscafe, koordinering af oprydninger på Web side. 3 fra bestyrelsen er også fredagsværter.

Konkurrencen om singler er generelt stor og det er svært at få nye medlemmer. Indenfor de sidste 3 måneder er der kommer 20 nye medlemmer.

Information og PR. Der findes nu referater fra møder på hjemmesiden og sammen med medlemsmøder giver dette medlemsdemokrati.

Tomas og Vibeke har styret Facebook siden. Tomas trækker sig nu som Facebook administrator. John Austin styrer Spontanlisten. Claus styrer statistikken. Vibeke bogholderiet. Tak og tak til alle de frivillige og frivillige grupper der gør et stort arbejde.

 

Begrundelsen for denne ekstraordinære generalforsamling var at bestyrelsen skulle suppleres op. Det bliver nu lidt mere end forventet, da både Tomas og Lina trækker sig.

 

Tomas begrundelse for at stoppe, er at han har været i bestyrelsen i en del år og har rigeligt andet at kastes sig ud i med nyt job. Desuden er der meget brok, men ikke intern i bestyrelsen. Det vil være godt med noget ;,nyt blod". Både Tomas og Lina forsætter som fredagsværter og med kulturarrangementer.

Lina begrundede ophør i bestyrelsen med, at det er meget personligt hvem hun ønsker at samarbejde med og med Tomas og Karin ude, ønskede Lina ikke at fortsætte.

 

!flg. vedtægterne skal der ikke stemmes om formandens beretning.

 

Der blev spurgt ind til antallet af medlemmer og den sidste statistik blev fremvist.

 

"

 

5.Behandling af forslag

 

Ingen indkomne forslag.

 

 

6.Valg til bestyrelsen, samt suppleanter.

 

Efter at Tomas Munch Nielsen og Lina Ulkjær havde trukket sig fra bestyrelsen, bestod denne kun af John Austin.

Følgende blev nyvalgt:

 

 • Vibeke Rasmussen
 • John Severin Hansen
 • Nina Rasmussen
 • Hans Henrik Blad
 • Mogens Dalsgaard
 • Birgit Langhoff
 • Lisbeth Koch.

 

Lisbeth var ikke til stede og havde skriftligt tilkendegivet at ville stille op "såfremt det var nødvendigt". Forsamlingen stemte om Lisbeth skulle accepteres som kandidat uanset forbeholdet. Med stemmerne 30 for, blev det besluttet at Lisbeth indgik i bestyrelsen.

Der er derfor 8 medlemmer i den nye bestyrelse og dirigenten foreslog, at der ingen suppleanter blev valgt og dette blev accepteret af generalforsamlingen.

Claus præciserede at denne bestyrelse kun sidder til den ordinære generalforsamling til marts 2019.

 

Evt.

Tomas sluttede med at rose alle for at møde så talstærkt op og opfordrede alle til at bakke op om den nye bestyrelse.

 

Dirigenten afsluttede mødet.