generalforsamling

10-03-2018 (15:00)

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 10/3 kl. 15:

Dagsorden:
1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af formand
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af mindst 2 suppleanter
12. Valg af intern kritisk revisor
13. Valg af suppleant for intern kritisk revisor
14. Eventuelt

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer. Der skal afholdes skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det.

Af bestyrelsen genopstiller kun Finn (og måske Lianne), og Tine genopstiller som suppleant.
Lianne fortsætter dog under alle omstændigheder, som bogholder.
Helle fortsætter, som medlemsadministrator.
Der er ingen dramatik, men vi føler at nye kræfter må til.

Tilbage