Generalforsamling

02-03-2018 (18:00 - 23:00)

 

Dagsorden til Generalforsamlingen d. 2. marts 2018

  

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamling.

5. Formandens beretning.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

7. Indkomne forslag.

7a: Der er modtaget forslag om at lade Facebook være brugernes side til diverse opslag. Hjemmesiden for Single Rock Café ville herefter være bestyrelsens side til opslag og information.

Ved denne løsning, ville det være medlemmerne der kunne/ skulle gøre Facebook til en ”levende side” med events. Det kunne være en gå-tur, en biograftur eller en anden begivenhed, det enkelte medlem gerne vil have andre til at deltage i.  

Denne model ville ligne andre netværks måde at skabe events på.

Måske skulle medlemslisten rettes til, så det kun er muligt at blive medlem af Facebookgruppen ved medlemskab i SRC.

Ved udmeldelse af SRC slettes man på listen. Evt. skal der vælges en administrator til dette.


8. Fremlæggelse af budget.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Valg til bestyrelsen, ialt 5 personer, der konstituerer sig efterfølgende.

11.Valg af min. 3 suppleanter.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.

14. Eventuelt

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Arne, Helge, Joan, Tone Annet, Birthe, Mona og Kim

 

Tilbage