Generalforsamlinger

Alle medlemmer er hermed inviteret til generalforsamlingen, dog har kun halv og hel års medlemmer stemmeret.
Den 9 marts 2019 kl. 14 i Cafeen Danmarksgade 49, 9000 Aalborg
Klubben vil være vært ved en kop kaffe/the og lidt sødt.
Dagsorden:
1. åbning af generalforsamlingen v/ formanden
2. Valg af dirigent og referent
3. valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Indkomne forslag.
9. Valg af formand
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tine og Henny er på valg. (begge modtager genvalg)
11. Valg af to suppleanter.
12. Valg af intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d.23 februar 19

 

Referater fra Generalforsamlinger er tilgængelig i Cafén Spørg i Baren