Nyhedsbrev

Indtast din email adresse for at modtage vort nyhedsbrev.

Bestyrelsens forslag 1 - pkt. 7 - 170317

Ændringsforslag 1 til generalforsamlingen den 17. marts 2017

Af § 4, stk. 4 i klubbens vedtægter fremgår følgende omkring dagsorden til den ordinære generalforsamling:

”Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
5. Bestyrelsens beretning
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
7. Indkomne forslag
8. Fremlæggelse af budget.
9. Fastsættelse af kontingent. Landsmødet fastsætter et minimumskontingent
10. Valg af formand.
11. Valg af bestyrelses medlemmer  
12. Valg af suppleante
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt” 

Da der dels er fejl i nummeringen af punkterne, diverse trykfejl samt det faktum, at det ikke tydeligt fremgår, at der skal vælges en 1. suppleant og en 2.suppleant indstiller bestyrelsen følgende ændringsforslag til formulering af § 4, stk. 4 vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2017:

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget.
8. Fastsættelse af kontingent. Landsmødet fastsætter et minimumskontingent
9. Valg af formand.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
11. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt” 

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at vi foreslår det tidligere pkt. 4 om godkendelse af forretningsorden generalforsamlingen slettet af listen.

6. februar 2017

På bestyrelsens vegne

Rita Jeppesenformand

Bestyrelsens forslag 2 - pkt. 7 - 170317

Ændringsforslag 2 til generalforsamlingen den 17. marts 2017

                                                                                                                                                

I SRC-Slagelses vedtægter § 6 fremgår følgende omkring valg af bestyrelse:

Stk. 2. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, ved særlige tilfælde 3 medlemmer inkl. formand. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en henholdsvis 2-årig og 1-årigperiode. I lige år vælges der 3 medlemmer for 2 år, i ulige 2 medlemmer. Er der flere på valg, vælges de øvrige for 1 år. Formanden vælges på generalforsamlingen 1 år ad gangen.
Stk. 3. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Der vælges en 1., og 2. suppleant. Indtræder en suppleant i bestyrelsen for et medlem, overtager denne dog den udgåendes turnus.

 

Vi er en singleklub med et relativt få antal medlemmer, og det har på de sidste 2-3 generalforsamlingen gjort det vanskeligt at vælge en fuldtallig bestyrelse.

Bestyrelsen fremsætter derfor følgende ændringsforslag af vedtægternes § 6, stk. 2 til godkendelse på generalforsamlingen den 17. marts 2016:

” Stk. 2. Foreningens ledelse udgøres af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en henholdsvis en 1-årig og en 2-årig periode. Formanden vælges for 1 år ad gangen på generalforsamlingen. I lige år vælges ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode og ulige år vælges ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.”

I flere tilfælde har vi oplevet, at enkelte bestyrelsesmedlemmer/suppleanter af forskellige årsager har ønsket at udtræde af bestyrelsesarbejdet. Derfor anbefaler bestyrelsen, at formuleringen i § 6, stk. 3 fortsat skal være gældende således, at generalforsamlingen fortsat skal vælge en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

6. februar 2017

På bestyrelsens vegne

 

Rita Jeppesen

formand

Forretningsorden - pkt. 4

Forretningsorden for generalforsamlinger

 

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 2. Generalforsamlingen åbnes af formanden eller dennes stedfortræder.

 3. Formanden eller dennes stedfortræder forstår valg af en dirigent til at lede generalforsamlingen.

 4. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægternes § 4, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, oplæser dagsordenens punkter samt oplyser antal af fremmødte stemmeberettigede.

 5. Dirigenten skal lede generalforsamlingen upartisk og kan i begrænset omfang deltage i debatten.

 6. Deltagerne begærer ordet hos dirigenten ved håndsoprækning.
  Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning og om begrænsning af tiden for talerne. Sådanne forslag kan også stilles af generalforsamlingens øvrige deltagere.

 7. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 8. Generalforsamlingen vælger en referent, som udarbejder referat af mødet.
  Referatet skal indeholde diskussionsemnerne og de vedtagne beslutninger med angivelse af stemmetal.

 9. Generalforsamlingen vælger stemmetæller(e).

 10. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den af forslagsstillerne fremsendte dagsorden.