Vedtægter

Vedtaegter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen

Single Rock Cafe Vejle.

 

§ 1 - Foreningens navn

Foreningens navn er Single Rock Cafe. Foreningen er

hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er en

selvstændig forening under Single Rock Danmark.

SRC Vejle er medstifter af SRC Danmark og forpligter

sig til at arbejde indenfor dennes koncept.

 

§ 2 - Foreningens formal

Foreningens formål er at synliggøre og legitimere

singlekulturen via etablering og organisering af flere

og nye muligheder for kontakt og aktivitet singler

imellem.

 

§ 3 - Medlemmer

Stk.1. Som medlemmer af foreningen kan optages

personer, der betragter sig selv som singler.

Foreningens primære målgruppe er singler mellem 30

og 55 år.

Stk.2. Medlemskab kan tegnes for hhv. 1 måned, 6

måneder eller 12 måneder.

Stk.3. Minimumskontingent fastsættes på landsmødet

Stk.4. Et medlemskab er gyldigt, når medlemskortet

er stemplet med ikke passeret dato. Adgang til og

deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter

medlemskab. Bestyrelsen kan, under forudsætning af

relevant myndigheds godkendelse, i særlige tilfælde

tillade at arrangementer er åbne for offentligheden.

Stk.5. Udmeldelse sker ved, at medlemmet ikke

fornyer sit medlemskab. Et medlem, der udtræder af

foreningen har uanset årsagen til udtrædelsen, intet

krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på

andel i foreningens formue.

Stk.6. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem,

såfremt pågældende opfører sig upassende eller på en

for foreningen skadelig måde. Bestyrelsens afgørelse

om eksklusion skal være skriftlig og begrundet og kan

af den ekskluderede forlanges indbragt til efter

prøvelse på den førstkommende ordinære

generalforsamling. Begæringen om efter prøvelse skal

indgives senest 4 uger efter dateringen af

bestyrelsens meddelelse om eksklusion. Begæringen

gengives i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen har den

ekskluderede herudover adgang til mundtligt at

redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom

bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin

afgørelse. Generalforsamlingens beslutning træffes

ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder

eksklusionen.

Stk.7. Foreningen kan indgå aftaler med andre Single

Rock Cafe foreninger om gensidig medlemsadgang. De

nærmere betingelser herfor fastsættes af bestyrelsen.

Der er indgået et landsfællesskab, der betyder at

medlemskab i én lokalforening giver adgang til alle

lokalforeninger i Danmark, dog skal der erlægges et

beløb til en eventuel entre, der er gældende for det

pågældende arrangement.

 

§ 4 - Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste

myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i

marts Måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt f.eks.

ved udsendelse af nyhedsbrev og ved annoncering på

foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.

Stk.3. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen

forudsætter gyldigt (betalt) 6 eller 12

måneders medlemskab. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent og stemmetællere.

4. Godkendelse af dagsorden for generalforsamling.

5. Formandens beretning.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

7. Indkomne forslag.

8. Fremlæggelse af budget.

9. Fastsættelse af kontingent.

10. Valg til bestyrelsen, ialt 5 personer, der konstituerer sig efterfølgende.

11.Valg af min. 3 suppleanter.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.

14. Eventuelt.

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen,

skal skriftligt være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk.6. Endelig dagsorden offentliggøres senest 10

dage før generalforsamlingen på foreningens

hjemmeside og ved opslag i foreningen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger

med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder

forslaget. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere

kandidater end det antal, der skal vælges, foretages

altid skriftlig afstemning.

Stk.8. Medlemmer af landsbestyrelsen har adgang til

generalforsamlingen uden tale- og stemmeret.

Stk.9. Såfremt foreningen ikke ser sig i stand til at

vælge en bestyrelse, fortsætter bestyrelsen frem til

ekstra ordinær generalforsamling.

 

§ 5 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver

tid indkaldes hvis mindst 5 bestyrelsesmedlemmer

eller minimum 50 af de stemmeberettigede

medlemmer begærer dette og indsender et begrundet

forslag til bestyrelsen.

Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes

med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker

skriftligt f.eks. ved udsendelse af nyhedsbrev og ved

annoncering på foreningens hjemmeside

Stk.3. Bestemmelserne om beslutninger, jf. § 4 stk. 7

finder ligeledes anvendelse ved en ekstraordinær

generalforsamling.

Stk.4. Den ekstraordinære generalforsamling skal

afholdes senest 30 dage efter begæringen.

Stk. 5: kan der ikke stilles en bestyrelse ved ekstraordinær

generalforsamling, tilfalder klubbens aktiver medlemmer med

gyldigt  medlemsskab.

 

§ 6 - Foreningens drift

Stk.1. Single Rock Cafe, Vejle er en ukommerciel

forening, hvis drift gennemføres ved hjælp af

medlemskontingenter, indtægter ved arrangementer,

evt. offentlige tilskud, sponsoraftaler, fonde mv.

Overskud fra foreningens virksomhed indgår i driften

og forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med

foreningens formål.

Stk.2. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen.

 

§ 7 - Medlemsmøder

Stk.1. Medlemsmøder indkaldes med mindst 3 ugers

varsel ved f.eks. udsendelse af nyhedsbrev og ved

annoncering på foreningens hjemmeside.

 

§ 8 - Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Foreningens kasserer er ansvarlig for regnskabets

førelse.

Stk.3. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen

valgte revisor og skal foreligge for

bestyrelsen 14 dage før ordinær generalforsamling.

Medlemmerne skal kunne afhente regnskabet i

foreningen senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9 - Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil af formand og

kasserer subsidiært af to bestyrelsesmedlemmer valgt

af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved

køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes

foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser

med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler

ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen

personlig hæftelse.

 

§ 10 - Vedtægtsændringer

Stk.1. Vedtægterne kan kun ændres med mindst 2/3

flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling,

hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning

fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 11 - Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis

dette vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt

generalforsamling. Procedure for indkaldelse følger de

for den ordinære generalforsamlings gældende regler.

Godkendelse af forslag om opløsning kræver mindst

2/3 af generalforsamlingens afgivne stemmer. Opnås

der ikke 2/3 flertal for forslaget, men dog flertal,

indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvor

beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk.2. Ved nedlæggelse af foreningen skal

medlemmer af Landsbestyrelsen deltage med taleret.

Stk.3. Ved lokalforeningens opløsning skal skyldige

omkostninger til SRC Danmark og medlemmernes

restkontingent indbetales til SRC Danmark. Dette er at

regne fra datoen for den opløsende generalforsamling.

De nærmere bestemmelser omkring dette sker efter den

opløsende generalforsamlings beslutning.

Ved en evt. negativ formue, bortfalder denne bestemmelse.

Ved opløsning af en lokalforening, vil gyldigt

medlemskort gælde til alle øvrige lokalforeninger.

 

§ 12 Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende

generalforsamling

den 19. August 2003.

Stk.1. Ændringer vedtaget og tilføjet på

generalforsamling d. 14. Marts 2008.

Stk.2. Ændringer vedtaget og tilføjet på

generalforsamling d. 20. Marts 2009.

§11 stk. 3 Ændringer vedtaget og tilføjet på

generalforsamlingen d. 24. februar 2017